بانک کشاروزی

 • شماره حساب
  ۳۴۶۷۸۵۷۷۸
 • شماره کارت
  ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۰۰۶۸۲۹
 • شماره شبا
  IR710160000000000346785778
 • شرکت فنی مهندسی مروا سیستم

بانک پارسیان

 • شماره حساب
  ۸۱۱۰۰۰۰۰۵۲۷۰۰۰
 • شماره کارت
  ۶۲۲۱۰۶۱۲۰۲۷۵۱۲۶۱
 • شماره شبا
  IR320540105481100000527000
 • شرکت فنی مهندسی مروا سیستم