بانک پاسارگاد

 • شماره حساب
  ۲۱۰۸۱۰۰۱۴۰۴۴۱۳۰۱
 • شماره کارت
  ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۰۹۹۵۳۶
 • شماره شبا
  IR−۵۵۰۵۷۰۰۲۱۰۸۱۰۱۴۰۴۴۱۳۰۱۰۱
 • شرکت مهندسین فراپویان رایانه

بانک پارسیان

 • شماره حساب
  ۸۱۱۰۰۰۰۰۵۲۸۰۰۹
 • شماره کارت
  ۶۲۲۱۰۶۱۲۲۲۴۴۰۷۴۷
 • شماره شبا
  IR-۴۶۰۵۴۰۱۰۵۴۸۱۱۰۰۰۰۰۵۲۸۰۰۹
 • شرکت مهندسین فراپویان رایانه