بانک پاسارگاد

  • شماره حساب
    ۲۱۰۸۱۰۰۱۴۰۴۴۱۳۰۱
  • شماره کارت
    ۵۰۲۲۲۹۷۰۰۰۰۹۹۵۳۶
  • شماره شبا
    IR−۵۵۰۵۷۰۰۲۱۰۸۱۰۱۴۰۴۴۱۳۰۱۰۱
  • شرکت مهندسین فراپویان رایانه