بانک کشاورزی

 • شماره حساب
  ۹۵۴۳۹۹۴۱۸
 • شماره کارت
  ۶۰۳۷۷۰۷۰۰۰۳۶۵۵۷۱
 • شماره شبا
  IR−۸۱۰۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۵۴۳۹۹۴۱۸
 • شرکت مهندسین فراپویان رایانه

بانک پارسیان

 • شماره حساب
  ۸۱۱۰۰۰۰۰۵۲۸۰۰۹
 • شماره کارت
  ۶۲۲۱۰۶۱۲۲۲۴۴۰۷۴۷
 • شماره شبا
  IR-۴۶۰۵۴۰۱۰۵۴۸۱۱۰۰۰۰۰۵۲۸۰۰۹
 • شرکت مهندسین فراپویان رایانه