تعرفه و قیمت دامنه

مرواهاست با همکاری شرکت های OnlineNIC ، Hexonet و IRNIC دامین های بین المللی و دامین های ir خود را به ثبت می رساند. ثبت دامنه بین المللی و ثبت دامنه ir به نام و مالکیت شما خواهد بود، دامنه های مذکور دارای پنل مدیریتی هستند که به راحتی می توانید دامین های خود را مدیریت کنید. با خرید دامنه از سمت شما ثبت دامین در سریعترین زمان ممکن انجام و تحویل می گردد.

اولین قدم را با ثبت دامین کسب و کار خود بردارید...

815,000 تومان
49,000 تومان
1,490,000 تومان
960,000 تومان
1,070,000 تومان
2,590,000 تومان
2,670,000 تومان
1,070,000 تومان
1,590,000 تومان
2,430,000 تومان
1,690,000 تومان
1,960,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1,120,000 تومان
1,540,000 تومان
2,530,000 تومان
765,000 تومان
1,690,000 تومان
2,340,000 تومان
2,400,000 تومان
1,590,000 تومان
2,340,000 تومان
7,600,000 تومان
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1,390,000 تومان
7,070,000 تومان
7,950,000 تومان
2,150,000 تومان
2,390,000 تومان
2,410,000 تومان
3,940,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,380,000 تومان
1,210,000 تومان
2,380,000 تومان
1,540,000 تومان
2,380,000 تومان
4,100,000 تومان
2,500,000 تومان
1,390,000 تومان
2,390,000 تومان
765,000 تومان
765,000 تومان
1,340,000 تومان
800,000 تومان
1,430,000 تومان
935,000 تومان
775,000 تومان
982,000 تومان
3,600,000 تومان
890,000 تومان
3,170,000 تومان
1,560,000 تومان
802,000 تومان
860,000 تومان
1,760,000 تومان
940,000 تومان
1,530,000 تومان
2,720,000 تومان
3,650,000 تومان
3,020,000 تومان
706,000 تومان
1,870,000 تومان
980,000 تومان
2,050,000 تومان
2,670,000 تومان
1,780,000 تومان
1,290,000 تومان
1,780,000 تومان
1,160,000 تومان
49,000 تومان

مشاهده تعرفه دامنه ها

2,390,000

تومان

815,000

تومان

1,490,000

تومان

960,000

تومان

1,070,000

تومان

2,590,000

تومان

2,670,000

تومان

1,160,000

تومان

1,780,000

تومان

1,290,000

تومان

1,780,000

تومان

2,670,000

تومان

706,000

تومان

1,870,000

تومان

تعرفه ثبت، تمدید و انتقال دامنه

پسوند دامنههزینه ثبتهزینه تمدیدهزینه انتقالدورهسفارش
com.
815,000 تومان
940,000 تومان
940,000 تومان
ا ساله
net.
1,070,000 تومان
1,070,000 تومان
1,070,000 تومان
ا ساله
org.
960,000 تومان
960,000 تومان
960,000 تومان
ا ساله
ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
ا ساله
co.
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
2,590,000 تومان
ا ساله
co.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
ا ساله
.info
1,490,000 تومان
1,490,000 تومان
1,490,000 تومان
ا ساله
asia.
1,160,000 تومان
1,160,000 تومان
1,160,000 تومان
ا ساله
agency.
1,780,000 تومان
1,780,000 تومان
1,780,000 تومان
ا ساله
biz.
1,290,000 تومان
1,290,000 تومان
1,290,000 تومان
ا ساله
me.
1,780,000 تومان
1,780,000 تومان
1,780,000 تومان
ا ساله
tv.
2,670,000 تومان
2,670,000 تومان
2,670,000 تومان
ا ساله
ws.
706,000 تومان
2,040,000 تومان
2,040,000 تومان
1 ساله
mobi.
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
1,870,000 تومان
ا ساله
ie.
3,020,000 تومان
3,020,000 تومان
3,020,000 تومان
1 ساله
my.
3,650,000 تومان
3,650,000 تومان
3,650,000 تومان
1 ساله
com.my.
2,720,000 تومان
2,720,000 تومان
2,720,000 تومان
1 ساله
pro.
1,530,000 تومان
1,530,000 تومان
1,530,000 تومان
1 ساله
com.فارسی
940,000 تومان
940,000 تومان
940,000 تومان
1 ساله
net.فارسی
1,070,000 تومان
1,070,000 تومان
1,070,000 تومان
1 ساله
bz.
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان
1 ساله
cc.
860,000 تومان
860,000 تومان
860,000 تومان
1 ساله
eu.
802,000 تومان
802,000 تومان
802,000 تومان
1 ساله
de.
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
1,560,000 تومان
1 ساله
ae.
3,170,000 تومان
3,170,000 تومان
3,170,000 تومان
1 ساله
in.
890,000 تومان
890,000 تومان
890,000 تومان
1 ساله
mn.
3,600,000 تومان
3,600,000 تومان
3,600,000 تومان
1 ساله
tel.
982,000 تومان
982,000 تومان
982,000 تومان
1 ساله
us.
775,000 تومان
775,000 تومان
775,000 تومان
1 ساله
ch.
935,000 تومان
935,000 تومان
935,000 تومان
1 ساله
pw.
1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
1,430,000 تومان
1 ساله
shop.
2,670,000 تومان
2,670,000 تومان
2,670,000 تومان
1 ساله
name.
800,000 تومان
800,000 تومان
800,000 تومان
1 ساله
com.co.
1,340,000 تومان
1,340,000 تومان
1,340,000 تومان
1 ساله
co.uk.
765,000 تومان
765,000 تومان
765,000 تومان
1 ساله
org.uk.
765,000 تومان
765,000 تومان
765,000 تومان
1 ساله
download.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
company.
1,390,000 تومان
1,390,000 تومان
1,390,000 تومان
1 ساله
academy.
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان
1 ساله
tech.
4,100,000 تومان
4,100,000 تومان
4,100,000 تومان
1 ساله
chat.
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
1 ساله
city.
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1 ساله
country.
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
1 ساله
club.
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1,210,000 تومان
1 ساله
coffee.
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
2,380,000 تومان
1 ساله
computer.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
cool.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
date.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
dental.
3,940,000 تومان
3,940,000 تومان
3,940,000 تومان
1 ساله
digital.
2,410,000 تومان
2,410,000 تومان
2,410,000 تومان
1 ساله
domains.
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
2,390,000 تومان
1 ساله
email.
2,150,000 تومان
2,150,000 تومان
2,150,000 تومان
1 ساله
energy.
7,950,000 تومان
7,950,000 تومان
7,950,000 تومان
1 ساله
film.
7,070,000 تومان
7,070,000 تومان
7,070,000 تومان
1 ساله
gallery.
1,390,000 تومان
1,390,000 تومان
1,390,000 تومان
1 ساله
gift.
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1 ساله
group.
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1 ساله
host.
7,600,000 تومان
7,600,000 تومان
7,600,000 تومان
1 ساله
co.com.
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
1 ساله
art.
1,590,000 تومان
1,590,000 تومان
1,590,000 تومان
1 ساله
zone.
2,400,000 تومان
2,400,000 تومان
2,400,000 تومان
1 ساله
im.
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
2,340,000 تومان
1 ساله
cloud.
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
1 ساله
uk.
765,000 تومان
765,000 تومان
765,000 تومان
1 ساله
charity.
2,530,000 تومان
2,530,000 تومان
2,530,000 تومان
1 ساله
cn.
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1,540,000 تومان
1 ساله
ca.
1,120,000 تومان
1,120,000 تومان
1,120,000 تومان
1 ساله
xyz.
980,000 تومان
980,000 تومان
980,000 تومان
ا ساله
gov.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
ac.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
sch.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
net.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
org.ir.
49,000 تومان
49,000 تومان
49,000 تومان
1 ساله
space.
1,960,000 تومان
1,960,000 تومان
1,960,000 تومان
1 ساله
site.
2,050,000 تومان
2,050,000 تومان
2,050,000 تومان
ا ساله
photography.
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
1,690,000 تومان
1 ساله
website.
2,430,000 تومان
2,430,000 تومان
2,430,000 تومان
1 ساله
se.
1,590,000 تومان
1,590,000 تومان
1,590,000 تومان
1 ساله
نمایش موارد بیشتر

مزایا و ویژگی های ثبت دامنه در مروا هاست

جداکننده آبی

آسوده تخته هاست برانید!

ثبت دامنه یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مراحل در راه‌اندازی یک وب سایت است. از طرفی انتخاب دامنه و پسوند باید با دقت بسیار بالایی انجام شود. زیرا تأثیر بسیار زیادی در توسعه و موفقیت کسب و کارها دارد. یک دامنه در حالت کلی از سه بخش دامین (www)، نام دامین که همان اسم برند یا کسب و کار است و پسوند دامین تشکیل می‌شود. شما می‌توانید یک پسوند متناسب با نوع فعالیتتان انتخاب کنید یا از پسوند رایج .ir که برای همه مشاغل و سازمان کاربرد دارد، استفاده کنید. اما نکته مهم در این بخش تعرفه دامنه می‌باشد که با توجه به نوع پسوند متغیر است. از طرفی قیمت دامین در شرکت‌های مختلف نیز با هم متفاوت است. برای آن که بتوانید پسوند و دامنه‌ای با مناسب‌ترین قیمت را خریداری و ثبت کنید، انتخاب شرکت ثبت کننده اهمیت بسیاری دارد. شرکت به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود، پسوندهای متعددی را با بهترین و مناسب‌ترین تعرفه در اختیارتان قرار می‌دهد. همچنین با خرید دامنه از ما می‌توانید از خدمات ارزنده آن نیز بهره‌مند شوید.

مزایای ثبت و خرید دامنه از شرکت مرواهاست چیست؟

ما پسوندهای مختلف با بهترین و مناسب‌ترین تعرفه‌ دامنه را در اختیار شما عزیزان قرار می‌دهیم. علاوه بر ارائه پسوندهایی با قیمت دامنه مناسب، امنیت اطلاعات و مالکیت شما نیز تضمین خواهد شد. همچنین می‌توانید اطلاعات خود را از طریق پنل مدیریتی که در اختیارتان قرار داده می‌شود، به راحتی مدیریت کنید. دامنه خریداری شده به نام خود شما ثبت و به منظور افزایش سطح امنیت امکان قفل دامنه نیز فراهم می‌شود. این شرکت به دلیل تیم پشتیبان قوی و پاسخگویی سریعی که دارد شرایط را برای شما عزیزان فراهم کرده تا بتوانید در 365 روز سال، 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز نسبت به خرید دامنه یا انتقال آن و برقراری ارتباط با تیم پشتیبان اقدام کنید. از دیگر مزایای خرید دامنه از مروا هاست، استفاده از خدمات گسترده مرواهاست در زمینه هاست و سرور مانند خرید سرور مجازی و سرور اختصاصی ایران و خارج است.

قیمت دامنه در مرواهاست به چه صورت است؟

این شرکت دامنه‌های ملی و غیرملی متعددی را در وب سایت خود ارائه می‌دهد که هر کدام تعرفه‌های متفاوتی دارند. تمامی دامنه‌ها و تعرفه‌های مربوط به هر کدام از پسوندها در یک جدول در وب سایت شرکت ارائه شده که می‌توانید مشاهده کنید. در این لیست قیمت تمامی تعرفه‌ها در جدول ارائه شده به تومان است.

اگر به دنبال خرید دامنه با بهترین و مناسب‌ترین قیمت هستید، شرکت ما این امکان را برای شما فراهم کرده است. شما می‌توانید پسوند دلخواهتان را با بهترین قیمت از ما خریداری کنید.

پسوندها چه تفاوتی با هم دارند؟

پسوندها در کل به دو گروه دامنه‌های ملی و غیر ملی (بین‌المللی یا عمومی) تقسیم می‌شوند. دامنه‌هایی که با پسوند .ir یا .ایران هستند در گروه دامنه‌های ملی محسوب می‌شوند که به کشور ایران اختصاص دارند. در کل پسوندهای ملی هر کشوری با کشور دیگر متفاوت است و نشان دهنده هویت آن کشور است. به عنوان مثال پسوند کشور آمریکا .us است. بنابراین دامنه‌هایی با پسوندهای .ir یا .ایران نشان دهنده هویت ایرانی وب سایت یا کسب و کار است. در بین پسوندها، .ir از ارزان‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین دامنه‌ها محسوب می‌شود. دامنه‌های دیگر نیز بسته به نوع کسب و کار و حوزه فعالیت تعرفه‌های متفاوتی دارند. در بین پسوندهای ملی، .ir و در بین پسوندهای غیرملی، .com از رایج‌ترین دامنه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌ها، سازمان‌ها و کسب و کارها به شمار می‌روند. این دو نوع معمولاً برای هر نوع کسب و کاری به کار می‌روند و محدودیتی برای استفاده ندارند. اما پسوندهای دیگر که فقط مختص یک نوع کسب و کار هستند، معمولاً گران‌ترند و قیمت آن‌ها براساس نوع فعالیت سازمان، نهاد و ارگان دولتی یا خصوصی تعیین می‌شود. به عنوان مثال: .net برای شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و IT مورد استفاده قرار می‌گیرد. پسوند .info نیز برای وب سایت‌های اطلاع‌رسانی و پایگاه‌های علمی کاربرد دارد.

چرا تعرفه دامنه در شرکت‌های مختلف با هم متفاوت است؟

یکی از دلایل تفاوت قیمت دامنه در سایت‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فروش دامین، تعداد واحدهای پسوندهایی است که از سازمان ایرنیک خریداری می‌کنند. در واقع هر چه تعداد واحدهای خریداری شده توسط شرکتی بیشتر باشد، می‌تواند با قیمت مناسب‌تر و ارزان‌تری نسبت به دیگر مراکز به مشتریان خود ارائه دهد. متفاوت بودن هزینه دامنه‌های غیرملی نیز به دلیل پرداخت ارزی آن‌ها است. اما از آن جا که ایران در تحریم به سر می‌برد، متأسفانه ایرانی‌ها نمی‌توانند به صورت مستقیم نسبت به پرداخت‌های ارزی اقدام کنند. از این رو برای خریداری این گروه از پسوندها باید از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هاستینگ اقدام کرد. این شرکت یکی از بهترین و باسابقه‌ترین شرکت‌ها در ارائه خدمات هاستینگ است که می‌توانید به واسطه آن پسوند بین‌المللی مورد نظر خود را با مناسب‌ترین قیمت خریداری کنید.

موضوع دیگری که در قیمت دامنه تأثیرگذار است، تعداد پسوندهای قابل ارائه و ثبت در شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هاستینگ است. هر چه تعداد پسوندهای ثبتی توسط شرکت‌ها بیشتر باشد، تخفیف بیشتری گرفته و می‌توانید آن‌ها را با قیمت ارزان‌تر و مناسب‌تری به مشتریان ارائه دهند. البته این که شرکتی بخواهد با وجود این شرایط دامنه‌ها و پسوندهای خود را با قیمت ارزان‌تر ارائه بدهد یا خیر، کاملاً به سیاست داخلی آن بستگی دارد. با این حال برخی شرکت‌ها به منظور راحتی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان ترجیح می‌دهند سود کم‌تری را دریافت کنند. این شرکت نیز یکی از مراکزی است که پسوندهای ملی و بین‌المللی بسیاری را جهت ثبت دامنه به مشتریان ارائه می‌دهد. از این رو شما می‌توانید پسوندهای مورد نظر خود را با بهترین و مناسب‌ترین تعرفه از ما خریداری کنید.

 

مرواهاست یکی از بزرگ‌ترین و معروف‌ترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هاستینگ است که سابقه بسیار طولانی و درخشانی در این حوزه دارد. شما می‌توانید انواع هاست را با بهترین تعرفه و سرعت بنا به نیاز خود تهیه کنید. این شرکت یکی از معتبرترین نمایندگی‌های ایرنیک جهت ثبت دامنه‌های ملی است که شما عزیزان می‌توانید با خیالی آسوده دامنه دلخواهتان را با پسوند مورد نظر از طریق آن به ثبت برسانید. این شرکت همچنین یک واسطه بسیار خوب برای ثبت دامنه‌های بین‌المللی است. از طرفی شما عزیزان می‌توانید بعد از ثبت دامنه خود از خدمات بی‌نظیر هاستینگ این شرکت بهره‌مند شوید که با سرویس‌های فوق‌العاده و کم‌نظیر به مشتریان ارائه می‌شود.

درخواست مشاوره در خرید سرویس

اگر در رابطه با سرویس مورد نظر سوالی دارید، بروی دکمه کلیک کنید تا شما را راهنمایی کنیم.

سوالات متداول

اگر پاسخ سوال خودتون را پیدا نکردید نگران نباشید. میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون را با ما در ارتباط بگذارید.
جداکننده نارنجی

دامنه نام رسمی سایت شماست که دیگران از طریق این نام به وب سایت شما دسترسی خواهند داشت. بهتر است که یک نام کوتاه مرتبط به کسب و کار شما و عنوان کاری شما باشد.

امروزه برای مشاغل و رشته های مختلف، پسوند های مختلفی در دسترس شما قرار گرفته است که نشان دادن ماهیت کاری سایت شما را برای مشتریان آسانتر میکند.

برای راهنمایی انتخاب پسوند مناسب برای وب سایتتان می توانید به لینک آموزشی نحوه انتخاب اسم برای ثبت دامنه مراجعه کنید.

نظرات مشتریان مروا هاست

با سرویس های میزبانی مروا هاست با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید
جداکننده نارنجی
ممنون از هاست پرسرعت سرور ایران و سرور مجازی ایرانی بخاطر سرعت بالا و با کیفیت سرور ایران ترافیک 1 به 1 که تا الان 6 ماهی میشه که استفاده میکنم
avatar

نیما محمدی

ممنون لز مرواهاست بخاطر سرور مجازی ویندوز ایران و سرور مجازی پر سرعتش که سرور مجازی هارد بالا در اختیار ما قرار میده
avatar

کیان

من نزدیک به 3 ماه هستش که هاست وردپرس خریدم و واقعا هاست وردپرس پر سرعت و هاست وردپرس اقتصادی رو اکه می‌خواید تجربه کنید پیشنهاد میکنم هاست پر سرعت وردپرس مرواهاست رو تهیه کنید
تصویر کاربر زن

سمین

خرید هاست مخصوص وردپرس و ووکامرس رو از مرواهاست انجام بدید، واقعا پشیمون نمیشید، من خرید هاست وردپرس پرسرعت و بدون مشکل رو الان چند وقته که از این سایت تهیه میکنم
avatar

ابراهیم

فروش هاست وردپرس و هاست اختصاصی وردپرس یه چیزیه که باید از جای مطمئن خریداری بشه، به نظرم خرید هاست برای وردپرس و هاست مخصوص ووکامرس مرواهاست یک گزینه بسیار مناسب هستش برای همگی
تصویر کاربر زن

نوشین

خرید هاست سی پنل و خرید هاست لینوکس سی پنل ایران رو از همین سایت تهیه کنید، پشیمون نمی‌شید، خرید هاست cpanel رو من از همین سایت انجام دادم و هاست پرسرعت ایران هستش واقعا
avatar

نیما